Centrum B+R

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy Dopak

Cele badawczo-rozwojowe

Celem C B+R jest realizacja projektów badawczych dotyczących technologicznego opracowywania nowych produktów lub ulepszania już istniejących wyrobów formowanych metodą wtryskową oraz kompozytową.

Główne zadania

 • Badania i rozwój metod do kontroli jakości wyrobów w celu poprawy jakości wyprasek, zwiększenia konkurencyjności produkcji, rozwoju nowoczesnych rozwiązań w zakresie kontroli jakości.
 • Badania i ocena właściwości tworzyw sztucznych w procesach PTS w celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałowej produktów, oceny jakości wyprasek.
 • Badania i diagnostyka maszyn do PTS w celu przystosowania maszyn i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb klientów, zapewnienia ciągłości i zwiększenia efektywności pracy maszyn, obniżenia zużycia energii elektrycznej i czynników chłodniczych, zapobiegania nieprzewidzianym awariom i ich szybkiej eliminacji, poprawy jakości produkowanych wyprasek, zmniejszenie kosztów produkcji, optymalne wykorzystanie możliwości maszyn.

Propozycje dla klientów

 • Realizacja projektu w jednym miejscu – zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu ich opracowania;
 • Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu na potrzeby klienta obejmujące ekspertów z dziedziny PTS;
 • Pozyskanie specjalistycznej wiedzy branżowej;
 • Opracowanie technologii dostosowanej do wytwarzania detalu według założeń klienta;
 • Przygotowanie kompleksowej linii technologicznej;
 • Wzrost atrakcyjności oferty klienta na rynku;
 • Wytworzenie serii testowej i pilotażowej.

Działalność twórcza – zakres usług i badań

Badania laboratoryjne

 • Pomiary twardości wg Shore’a;
 • Pomiary wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie;
 • Wymiarowanie badanych wyprasek za pomocą maszyny pomiarowej;
 • Ocena defektów powierzchniowych struktury, wykrywanie defektów prototypów;
 • Pomiary masowego wskaźnika płynięcia niezbędnego do nastawienia procesu wtrysku;
 • Pomiar barwy;
 • Pomiary gęstości i masy elementów;
 • Analiza połysku gotowych wyprasek;
 • Określenie zawartości wilgoci w granulacie – nastawianie procesu wtrysku;
 • Pomiar masy wyprasek, próbek oraz wyznaczenie gęstości granulatów;
 • Pomiary rozkładu temperatury na powierzchni wypraski.

 

Usługi technologiczne

 • Modelowanie 3D detali zgodnie z wymaganiami klienta;
 • Symulacja parametrów technologicznych;
 • Dobór urządzeń do produkcji wraz z wyborem odpowiedniego urządzenia do recyklingu odpadów produkcyjnych;
 • Symulacja procesu wtrysku;
 • Pomiar rzeczywisty zużycia energii w cyklu produkcyjnym;
 • Wytwarzanie wkładek do form wtryskowych do produkcji prototypów.

 

Oferowane usługi

 • Wytwarzanie modeli prototypowych w technologii wydruku 3D;
 • Opracowywanie nowych mieszanek, dobór tworzywa, dodatków, barwników, określanie ich ilości;
 • Dobór technologii wykonania wyprasek;
 • Opracowywanie nowych technologii wtrysku;
 • Opracowywanie pełnej dokumentacji technologicznej (rysunki 3D, rysunki techniczne, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności WE, oznakowanie linii produkcyjnych znakiem CE, specyfikacje materiałów wyjściowych);
 • Raporty z zakończonych prac, opracowywanie wniosków;
 • Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań objętych ochroną intelektualną;
 • Optymalizacja technologii;
 • Transfer technologii do miejsca docelowego, czyli fabryki klienta;
 • Dokumentacja techniczna dostosowana do wymogów klientów;
 • Szkolenia w zakresu obsługi maszyn i urządzeń i konserwacji.

Kadra zarządzająca

Prezes Zarządu:

Ursula Steiner

Prokurent:

Szczepan Kawa

Dyrektor ds. Programu Badań Naukowych:

Prof. Lothar Kroll

Baza sprzętowo-laboratoryjna C B+R

Wyposażenie hali C B+R

 • 7 kompletnych linii produkcyjnych przystosowanych do przeprowadzania prób i testów składających się z:
  1) wtryskarek hydraulicznych i elektrycznych o sile zwarcia formy od 550 do 5500 kN;
  2) robotów wraz z osłonami;
  3) oraz urządzeń peryferyjnych takich jak: transporter, system suszenia, system podawania i dozowania tworzywa, termostat, stacja zasilania w sprężone powietrze;
 • Systemy mielenia tworzywa;
 • Nowoczesne technologie:
  1) wytrysku wielokomponentowego: Multinject, SpinForm;
  2) wytwarzania detali lekkich: FiberForm, Mucell;
  3) uzyskiwania powierzchni o specjalnych wymaganiach: ColorForm; SkinForm;
 • Drukarki 3D, Autocad Inventor, symulatory do nauki obsługi wtryskarek;
 • Europejska forma do produkcji kształtek do przeprowadzania badań wytrzymałościowych;
 • Frezarka CNC, tokarka CNC, szlifierka CNC do obróbki form.

Wyposażenie laboratorium C B+R

 • Maszyna do pomiarów wytrzymałościowych;
 • Twardościomierz Shore’a;
 • Mikroskop monoskopowy do analizy wad materiałowych i tekstury materiału;
 • Plastometr, współrzędnościowa maszyna pomiarowa;
 • Skaner 3D, kolorymetr, połyskomierz, wagosuszarka, waga analityczna;
 • Mierniki do pomiaru ciśnienia; kamery termowizyjne, miernik analizy jakości zasilania, miernik analizy poboru mocy;
 • Głębokościomierz, suwmiarki, mikrometry, wagi stanowiskowe.

Wyposażenie dodatkowe

 • Suwnica o udźwigu 32 i 10 ton;
 • Wózki widłowe;
 • Stanowiska do badania kluczy dynamometrycznych, sprawdzania czujników ciśnienia i czujników temperatury, do inspekcji form wtryskowych;
 • Urządzenia do czyszczenia form i układu plastyfikującego.

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

Obszar działania jednostek

 • Wykorzystanie potencjału badawczego oraz zespołu pracowników jednostek naukowych;
 • Ekspertyzy i wiedza, usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe;
 • Transfer wiedzy i technologii;
 • Doradztwo w zakresie patentów i własności przemysłowej i intelektualnej;
 • Szereg badań o różnorodnej tematyce, laboratoria;
 • Opinie o innowacyjności.

Jednostki zewnętrzne współpracujące z firmą Dopak

 • Politechnika Rzeszowska;
 • Politechnika Poznańska;
 • Politechnika Krakowska;
 • Technische Universitat Chemnitz;
 • Firma KraussMaffei;

Korzyści wynikające z działalności C B+R

 • Krótki czas realizacji projektu;
 • Przyczynienie się do rozwoju nowoczesnego, krajowego przemysłu w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • Stworzenie warunków dla rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • Rozwój przedsiębiorstw;
 • Skrócenie czasu i kosztów badań dla klientów;
 • Możliwość szybkiego kontaktu;
 • Łatwy dostęp do specjalistycznych informacji;
 • Realizacja projektów międzynarodowych poprzez współprace z zagranicznymi jednostkami zewnętrznymi;
 • Współpraca ze światem nauki i biznesu;
 • Stworzenie multidyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych;
 • Podnoszenie kwalifikacji zespołów B+R;
 • Wprowadzenie na rynek nowatorskich rozwiązań produktów;
 • Pozyskanie nowej wiedzy;
 • Opracowywanie nowych produktów przeznaczonych do opatentowania, a także ulepszanie istniejących;
 • Przygotowywanie prototypów, produkcji seryjnej z wykorzystaniem ostatecznej formy;
 • Uzyskanie przez Klienta know-how, najnowocześniejszych narzędzi gotowych do użycia w jego zakładzie.

Budowa C B+R

C B+R we Wrocławiu

 • Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, nr działki 1/9, obręb Oporów;
 • Powierzchnia obiektu składającego się z biurowca, hali B+R oraz laboratorium – 5500 m­­2;
 • Przewidywany nakład finansowy – 30 mln zł;
 • Źródło finansowania: środki własne, kredyt, leasing maszyn, dotacje Ministerstwa Rozwoju.

C B+R w Rzeszowie

 • Adres: AEROPOLIS Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny;
 • Powierzchnia obiektu składającego się z biurowca, hali B+R oraz laboratorium – 3000m­­2;
 • Przewidywany nakład finansowy – 20 mln zł;
 • Źródło finansowania: środki własne, kredyt, leasing maszyn.

Struktura organizacyjna C B+R

Na potrzeby centrum utworzone zostaną działy:

Dział technologii przetwórstwa metodą formowania wtryskowego.

Dział procesów robotyzacji i automatyzacji produkcji

Dział prototypów 3D, wraz z działem projektowym

Dział kontroli jakości

Dział przygotowywania form wtryskowych

Laboratorium pomiarowe

Umowa z Ministerstwem Rozwoju

Firma Dopak podpisała umowę z Ministerstwem Rozwoju o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych” . Projekt ten realizowany jest w ramach działania programu operacyjnego inteligentny rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.