POLITYKA JAKOŚCI FIRMY DOPAK

Najważniejszym celem firmy Dopak Spółka z o.o. jest jej stały rozwój realizowany poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych Klientów oraz ciągłe rozszerzanie własnej oferty.

Dla zapewnienia skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznaczamy następujące cele:

  • profesjonalna obsługa klientów na najwyższym poziomie,

  • zaangażowanie w realizację zamówień oraz zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań,

  • wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy, dającą satysfakcję naszym klientom,

  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,

  • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz świadomości i odpowiedzialności za jakość pracy.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy zarządzania organizacją.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku. Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do wspierania realizacji niniejszej Polityki Jakości poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów oraz środków pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2015 oraz zapewnia, że cele zawarte w Polityce Jakości są aktualne i możliwe do zrealizowania.