Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W FIRMIE DOPAK SP. Z O.O.

1. WPROWADZENIE

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez firmę DOPAK Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów firmy DOPAK Sp. z o.o. oraz wiedzieli, w jaki sposób odbywa się ich przetwarzanie przez naszą firmę.

Dlatego zanim rozpoczną Państwo korzystanie z dostępnych m.in. na naszej stronie internetowej narzędzi dotyczących zapytań ofertowych i zgłoszeń usług serwisowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie pragniemy zapewnić, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

DOPAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-614), przy ul. Sokalskiej 2 („DOPAK”), jako Administrator Danych Osobowych (ADO), gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas procesu ofertowego, zamówieniowego, marketingowego i serwisowego oraz zawierania z Państwem umowy handlowej, a także w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w DOPAK przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

 

3. GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa przez nas usług, w tym w szczególności przygotowywania ofert handlowych, wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji – (na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych),
 • realizacji obowiązków DOPAK przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają również na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań leżących w zakresie działalności handlowej DOPAK i usług serwisowych.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom DOPAK kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych (w tym wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 3 RODO),
 • ochrony praw DOPAK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych DOPAK płatności (umowy gwarancyjne i umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu DOPAK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług DOPAK (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych
  w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

4. DOPAK MOŻE PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE NASTĘPUJĄCYM OSOBOM TRZECIM

 • podmiotom, z którymi DOPAK ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane“) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DOPAK przewidzianych prawem, ochrony praw DOPAK zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu DOPAK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności DOPAK może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z DOPAK umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez DOPAK.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 • ponadto DOPAK nie udostępnia danych innym podmiotom w innych celach niż cele związane z realizacją zamówień, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się
  w zakresie działalności gospodarczej firmy DOPAK Sp. z o.o.

DOPAK zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez DOPAK i/lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DOPAK.

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 9) RODO są upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych, jak również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych Osobowych na podstawie udzielonego upoważnienia.

 

5. PRAWA WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą) w przypadku, gdy uznają Państwo, że naruszamy Wasze obowiązki określone treścią RODO.

 • Żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od DOPAK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. DOPAK dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku prośby o kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, DOPAK może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 • Sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a DOPAK ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem w art. 17 ust. 1 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art.18 ust. 1 RODO. W takim przypadku, DOPAK wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 • Przenoszenia danych osobowych; tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody pod pewnymi warunkami.
 • Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na DOPAK może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 

6. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):

DOPAK Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2
54-614 Wrocław

Tel.: + 48 71 35 84 000
E-mail: rodo@dopak.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SERWISU www.dopak.pl

 

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.dopak.pl jest Dopak Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.dopak.pl

 

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry