Projekty współfinansowane z funduszy europejskich

Firma DOPAK Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Opracowanie kompleksowej strategii biznesowej przez DOPAK Sp. z o.o., dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont.

Projekt obejmuje zakup kompleksowej strategii biznesowej na rynek niemiecki

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 30.04.2018.
Wartość projektu: 49 200,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 34 000,00 PLN.

 

PROJEKTY

 

Tytuł Projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przez firmę DOPAK Sp. z o.o.

Cele projektu: Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przez firmę Dopak. W ramach działalności centrum badawczo-rozwojowego firmy Dopak świadczona będzie innowacyjna zindywidualizowana usługa dla klienta w zakresie projektowania, optymalizacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. W ramach świadczonej usługi pracownicy centrum badawczo-rozwojowego będą prowadzili badania oraz prace rozwojowe, których efekty będą wykorzystywane do świadczenia usługi. Każdorazowo świadczona usługa będzie zindywidualizowana i świadczona dla klienta zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym zgłaszanym przez niego.

 

Wartość całkowita projektu: 17 728 522,59 zł

Wydatki kwalifikowane: 9 749 733,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 412 406,55 zł

 

Tytuł Projektu: Wsparcie firmy DOPAK Sp. z o.o. poprzez finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Wydatki kwalifikowane: 112 464,00 zł

Wartość dofinansowania: 112 464,00 zł